Odbor ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu a Agentura pro ochranu přírody a krajiny zatrhly na Vodníku stavby vyšší než 11 metrů.

To je velké vítězství pro všechny Vimperáky, kteří mají Vodník a přírodu kolem Vimperka rádi. A jde o velké vítězství i pro ty z nás, kdo chtějí věřit tomu, že zákony platí pro všechny stejně.

Ve zprávě Agentury pro ochranu přírody a krajiny se o plánované výstavbě hotelu na Vodníku doslova říká: „jednoznačně doporučujeme ponechat výškový limit zástavby pro OV Vodník 2 NP a podkroví o maximální výšce 11 m. Avšak i u této výškové hladiny lze předpokládat u nové výstavby střet s některými charakteristikami dochovaného krajinného rázu, a proto je i v takovém případě nezbytné konkrétní projektové řešení vždy ještě vyhodnotit samostatně z hlediska ustanovení § 12 zákona. Každé další zvýšení výškové hladiny navrhované zástavby občanské vybavenosti by dle našeho názoru zcela nepochybně dochovaný krajinný ráz místa negativně ovlivnilo. Došlo by zejména k narušení estetických znaků a harmonického měřítka lokality, ale i k narušení kulturně - historické charakteristiky dotčeného krajinného prostoru, neboť navrhovaná výšková hladina zástavby je vůči stávajícímu prostředí a objektům značně naddimenzovaná a nepatřičná.“

Na základě tohoto vyhodnocení vydal příslušný odbor Krajského úřadu negativní stanovisko k námitce investora hotelu na Vodníku.

Výslovně uvádí: „Vyhovění námitce č. 1 dle předloženého návrhu rozhodnutí o ní, představující navýšení výškové hladiny zástavby v ploše OV v areálu Vodník ze současných 11 m na požadovaných 13 m, je v rozporu s ochranou krajinného rázu na dané lokalitě.“
Ve vyjádření úřadu také stojí: „Vzhledem k výše uvedeným okolnostem zdejší orgán ochrany přírody s navrhovaným rozhodnutím o námitce č. 1, uplatněné k návrhu změny č. 2 územního plánu Vimperk, nesouhlasí, protože by mohlo dojít k narušení či dotčení zákonem chráněných zájmů v ochraně přírody.“

Minulý pátek jsem spěchala od doktora z Prahy rovnou na Vodník. Opět se tam jednalo o změně územního plánu, která má povolit stavět výš na celých plochách, které mají v územním plánu oranžovou barvu a nesou jméno OV – Vodník. To znamená plochy občanské vybavenosti Vodník.

Vlastník reastaurace na Vodníku, Martin Paštika, tady chce stavět penzion, zasedací halu a celé to propojit se současnou restaurací. A nestačí mu vyhnat stavbu 11 m do výšky. 

Žádá o změnu výškového limitu, aby mohl stavět „jen“ o metr a něco nad tento limit. Hrozně se rozčiluje a zdlouhavě popisuje, jak jsme špatní, když mu v tom chceme zabránit.

Tak za prvé. Nechceme mu zabránit v jeho stavbě. Chceme, aby se držel povolených výškových limitů a neusiloval o jejich změnu. Vždyť se jedná, jak sám říká, jen asi o 1,5 m. Stavbu může naplánovat jinak. Proč by to měl dělat?

Územní plán Vimperka má nejrůznější problémy. Jeden z nich je ten, že v navrhované změně územního plánu je poprvé graficky vyznačena ochranná zóna, která zahrnuje zastavěnou část města kolem památkové zóny a také plochy občanské vybavenosti na Vodníku. Zároveň je ale Vodník z této zóny v textové části územního plánu okamžitě výjimán, i když jde o území, které je z mnoha hledisek cenné a za ochranu jednoznačně stojí. 
Děkujeme všem z vás, kteří si tuto skutečnost uvědomují a od pátka do úterka nás 284 podpisy podpořili. Dali jste tak Vimpersku pravomoc, abychom mohli podat námitku proti této změně územního plánu, která se vlastně vůbec Vodníka týkat neměla a přesto se do ní dostal. 

Po nedávném zastavení Návrhu změny č. 1 Územního plánu, která umožňovala povolit výstavbu v údolí Vodníku, tu máme další pokus toto zamítnutí prolomit. A opět k tomu dochází bez diskuze se zastupiteli nebo s veřejností.

Do návrhu Změny č. 2 Územního plánu se nám, pod zdánlivě nevinným bodem “Zákres hranice zóny architektonicky, urbanisticky a kulturně cenných ploch“ přidáním výjimek opět vloudila, neznámo jak, možnost předem nedefinované výstavby na Vodníku. Taková možnost nebyla iniciována vedením města, ani nevzešla z diskuse zastupitelů. V důsledku toho jsou už patrné snahy o prolomení výškových limitů staveb na Vodníku, zatím na 13m (pro ilustraci asi jako malý panelák se střechou).

Areál na Vodníku má před sebou důležité období. Byli jsme radní Šárkou Janáskovou upozorněni, že poslala do Rady města návrh na zadání provedení Zjišťovacího řízení na rozšíření Sportovně-rekreačního areálu Vodník podle Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

O co v jejím návrhu jde? Přeloženo do češtiny, má dojít k posouzení konkrétního návrhu rozšíření sportovního areálu na Vodníku a jeho vliv na životní prostředí bez toho, aby zároveň běžela změna územního plánu. A to je zásadní.

O čem je náš návrh? 

Vimpersko sleduje s následujícím návrhem 3 cíle:

- zachovat přírodní charakter údolí, za který se postavila velká část vimperské veřejnosti.
- zlepšit možnosti pro rekreační a sportovní vyžití všech (aktivně i rekreačně sportujících) obyvatel Vimperka v areálu na Vodníku.
- nedostat město do finančních potíží, kdy by nemělo na uspokojování a rozvoj základní infrastruktury města. Vodník považujeme za nadstavbový projekt, který nesmí zastavit základní rozvoj města.

Proto jsme předložili návrh, který nahlíží areál na Vodníku jako místo pro veřejnost a pro sportovce, které respektuje tamní přírodu a je ekonomicky udržitelné a realizovatelné.

Pro čtení celého návrhu, pokračujte přes tlačítko více.

Od té doby, co Zastupitelstvo města Vimperk zrušilo pořizování změny územního plánu, se zhruba jednou za 4-5 týdnů schází Pracovní skupina pro rozvoj areálu Vodník.

Zasedlo v ní celkem 11 lidí. Skupině předsedá Šárka Janásková. Za Vimpersko jsou v ní Věra Vávra a Milan Dutka, za Ski klub Šumava Karel Hudeček a Pavel Hlava, za Bike klub Jan Jedlička, za Hrabice Bohumil Cais a Radoslav Myslík, za Městské služby Jan Král, za sportovní veřejnost Roman Kübelbeck. Jako zástupce trenérů lyžařů byl do skupiny navržen i Petr Steinbach.

Vimperská sága biatlon pokračuje dalším neúspěchem

V posledním rozhovoru pro Respekt říká Petr Pithart, že politická krize je v politice normální situací. A dál pokračuje: "Jinak je krize fenoménem, který leckdy mnohé vyjasní a není to něco, za co by se mohl někdo vinit. A někdy je taková krize přímo požehnání, protože vyčistí vzduch."

Když bude Změna ÚP č. 1 pořizovaná kvůli biatlonu postupovat dál, přijde pan Horejš o většinu hodnoty svého pozemku. Má z něj být parkoviště právě pro biatlonový areál. Se svolením pana Horejše zveřejňujeme dopis, který zaslal před necelými dvěma týdny zastupitelům.

 Karel Hudeček je bezesporu radním a zastupitelem všech Vimperáků. Jeho povinností je zastupovat zájmy nás všech. Když jemu i ostatním zastupitelům prostřednictvím petice přes tisíc lidí, kteří zde žijí, pracují a odvádějí daně nebo to tu jen mají rádi, sdělí, že nesouhlasí se stávající podobou plánu, co dělat s Vodníkem, musí jim naslouchat již z titulu svých funkcí. Jeho povinností coby zastupitele a radního je prosazovat jejich zájmy, stejně jako zájmy lyžařů a biatlonistů a Ski klubu, který vede.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Svornosti 42/2
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334