Odbor ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu a Agentura pro ochranu přírody a krajiny zatrhly na Vodníku stavby vyšší než 11 metrů.

To je velké vítězství pro všechny Vimperáky, kteří mají Vodník a přírodu kolem Vimperka rádi. A jde o velké vítězství i pro ty z nás, kdo chtějí věřit tomu, že zákony platí pro všechny stejně.

Ve zprávě Agentury pro ochranu přírody a krajiny se o plánované výstavbě hotelu na Vodníku doslova říká: „jednoznačně doporučujeme ponechat výškový limit zástavby pro OV Vodník 2 NP a podkroví o maximální výšce 11 m. Avšak i u této výškové hladiny lze předpokládat u nové výstavby střet s některými charakteristikami dochovaného krajinného rázu, a proto je i v takovém případě nezbytné konkrétní projektové řešení vždy ještě vyhodnotit samostatně z hlediska ustanovení § 12 zákona. Každé další zvýšení výškové hladiny navrhované zástavby občanské vybavenosti by dle našeho názoru zcela nepochybně dochovaný krajinný ráz místa negativně ovlivnilo. Došlo by zejména k narušení estetických znaků a harmonického měřítka lokality, ale i k narušení kulturně - historické charakteristiky dotčeného krajinného prostoru, neboť navrhovaná výšková hladina zástavby je vůči stávajícímu prostředí a objektům značně naddimenzovaná a nepatřičná.“

Na základě tohoto vyhodnocení vydal příslušný odbor Krajského úřadu negativní stanovisko k námitce investora hotelu na Vodníku.

Výslovně uvádí: „Vyhovění námitce č. 1 dle předloženého návrhu rozhodnutí o ní, představující navýšení výškové hladiny zástavby v ploše OV v areálu Vodník ze současných 11 m na požadovaných 13 m, je v rozporu s ochranou krajinného rázu na dané lokalitě.“
Ve vyjádření úřadu také stojí: „Vzhledem k výše uvedeným okolnostem zdejší orgán ochrany přírody s navrhovaným rozhodnutím o námitce č. 1, uplatněné k návrhu změny č. 2 územního plánu Vimperk, nesouhlasí, protože by mohlo dojít k narušení či dotčení zákonem chráněných zájmů v ochraně přírody.“

Od roku 2016 tvrdíme, že velké stavby jakou jsou naddimenzované sportovní areály, střelnice nebo hotely, nejsou v souladu s přírodním charakterem údolí na Vodníku a zničí ho. Jde o specifickou oblast, kde jsou významné krajinné prvky – údolí, potok a les a je tu i lokální biocentrum. Na poslední veřejné debatě přímo na Vodníku jsme znovu opakovali, že příliš velké a nevhodně umístěné stavby zničí krajinný ráz celého údolí. Až na pár výjimek na nás už tehdy útočil investor, přítomní představitelé města a s nimi spřízněná veřejnost.

Nikoho z nich evidentně nezajímali a nezajímají názory více než 1000 Vimperáků, kteří podepsali v roce 2016 petici za zachování přírodního charakteru údolí na Vodníku, nezajímali je ani podpisy více než 260 Vimperáků, kteří během 6 dnů podepsali námitku proti této změně územního plánu.

Naši vimperští politici a úředníci neignorovali ve věci Vodníku jen vimperskou veřejnost, ale ignorovali i názory odborníků a jim nadřízených orgánů.

V roce 2016 vědělo tehdejší vedení města, že bude-li pokračovat Změna č. 1 územního plánu Vimperk týkající se Vodníku, dostane negativní stanovisko.

V Posouzení vlivu na životní prostředí Ing. Peškové, které nechalo vypracovat město samo, jasně stojí, že na Vodníku nemá být zvýšena hladina staveb nad 11 m. Všechna 3 vedení města z posledního období o tom věděla. Přesto se poslední vedení města rozhodlo chovat, jako kdyby toto posouzení neexistovalo.

S výraznou výstavbou na Vodníku nesouhlasily ani posudky Ing. Mgr. Pravce, které nechalo zpracovat Vimpersko a které předalo minulému vedení města a novému zpracovateli EIA.

O tom, že navrhovaná podoba hotelu není povedená, mluvil na veřejném projednání změny č. 2 i Ing. arch. Daněk.

Nic z toho nestačilo a vimperské úřady v čele s vimperskými zastupiteli se rozhodli námitce, aby se na Vodníku mohlo stavět nad 11 metrů, vyhovět. Svůj souhlas s ní schválili nestandardně, aniž by znali stanoviska příslušných orgánů, na svém zasedání 28. 1. 2019.

Odůvodnění, proč to udělali, je vskutku mizerné. Kdybychom podle nového vedení Vodník moc chránili, vznikl by tam skanzen. Stanovisko vimperského Odboru životního prostředí neznáme.

Agentura pro ochranu přírody a krajiny udělala na místě průzkum a i ona stanovila, že výškový limit 11 m pro stavby nemá být překročen. Máme tedy již několikátý průzkum, který opět jasně říká, že území na Vodníku je z hlediska krajinného rázu cenné a stojí za ochranu. Pro vimperské úředníky a zastupitele žádná novinka. Rozdíl spočívá jen v tom, že tentokrát jsou tyto posudky závazné i pro ně.

Ať už nám bude nové vedení a jeho představitelé tvrdit cokoli, na základě jejich práce se lze domnívat, že jsou ochotni schválit svým přátelům, kteří jsou zároveň jejich koaličními partnery, cokoli.

Jestli budeme ve Vimperku takhle pokračovat, tak se bude dít to, co je příznačné pro celou ČR. Podle práce úředníků a zastupitelů se můžeme opakovaně dohadovat, že známosti mají přednost před názory odborníků a veřejnosti a není tedy důvod, proč bychom měli institucím, které úředníci reprezentují, věřit a nemůžeme věřit ani zastupitelům, protože nehájí zájmy veřejnosti.

Máme štěstí, že na vyšších úrovních jsou instituce, které nemají s místními vazbami nic společného. A navíc se zajímají o to, o co  tady opravdu jde především – o ochranu přírody a krajiny a hlavně o ochranu veřejného zájmu.

Celý příběh nekončí. Práci našich úřadů budeme moci sledovat dál. Ve vyjádření Agentury pro ochranu přírody a krajiny se, jak už jsme četli, říká: "Avšak i u této výškové hladiny lze předpokládat u nové výstavby střet s některými charakteristikami dochovaného krajinného rázu, a proto je i v takovém případě nezbytné konkrétní projektové řešení vždy ještě vyhodnotit samostatně z hlediska ustanovení § 12 zákona." 

Odbor ochrany životního prostředí a Odbor stavební a územního plánování budou tedy plánovanou stavbu hotelu na Vodníku posuzovat znovu. Uvidíme, jak si povedou.

Nejde totiž jenom o Vodník. Kvalita práce úředníků a zastupitelů ovlivňuje celý Vimperk a okolní osady. Doufejme, že ti, kdo nás zastupují, nebudou o transparenci a férovém rozhodování jen mluvit, ale začnou je konečně i uplatňovat v reálném vimperském životě.

P.S. Citace z výše uvedených dokumentů známe, protože jsme se na základě námi podané námitky stali účastníky řízení o Změně č. 2 ÚP a z tohoto titulu máme právo do dokumentů, které se jí týkají, nahlížet.

 

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334