Minulý pátek jsem spěchala od doktora z Prahy rovnou na Vodník. Opět se tam jednalo o změně územního plánu, která má povolit stavět výš na celých plochách, které mají v územním plánu oranžovou barvu a nesou jméno OV – Vodník. To znamená plochy občanské vybavenosti Vodník.

Vlastník reastaurace na Vodníku, Martin Paštika, tady chce stavět penzion, zasedací halu a celé to propojit se současnou restaurací. A nestačí mu vyhnat stavbu 11 m do výšky. 

Žádá o změnu výškového limitu, aby mohl stavět „jen“ o metr a něco nad tento limit. Hrozně se rozčiluje a zdlouhavě popisuje, jak jsme špatní, když mu v tom chceme zabránit.

Tak za prvé. Nechceme mu zabránit v jeho stavbě. Chceme, aby se držel povolených výškových limitů a neusiloval o jejich změnu. Vždyť se jedná, jak sám říká, jen asi o 1,5 m. Stavbu může naplánovat jinak. Proč by to měl dělat?

A tady přichází druhý důležitý bod. Pravidla platí pro všechny stejně. Pro Martina jako pro Šárku nebo Jirku.

A naši současní i budoucí zastupitelé by stejně jako ostatní Vimperáci neměli přistupovat na argumentaci člověka, který až doteď dostal od Vimperka všechno, co chtěl, a rozčiluje se jen proto, že to vypadá, že by mu to tentokrát nemuselo vyjít.

SEA, kterou nechalo zhotovit minulé vedení města a která byla veřejně prosazována a obhajována Jaroslavou Martanovou, Bohumilem Petráškem, Jiřím Caisem a Karlem Hudečkem, na straně 32 jasně říká, že výškové limity v údolí Vodník nemají být zvyšovány.

SEA je posouzení koncepce rozvoje území na Vodníku a určuje limity, které má budoucí rozvoj dodržovat. Minulé vedení města ji zadalo, prosazovalo a dodnes nám tvrdí, jak důležitý dokument to byl, a jak se jím chtěli řídit.

Je vidět, že tato vůle trvá jen tak dlouho, dokud nepřijde někdo, kdo má jiné plány a potřebuje, aby se pravidla měnila jen kvůli němu. Sám se přitom nedívá na rady odborníků, které objednali a nechali zaplatit členové jeho strany i jeho koaliční partneři. Nezajímá ho ani hlas veřejnosti a je ochoten veřejně zesměšňovat a otáčet informace o každém, kdo se mu postaví tak, jak to udělal spolek Vimpersko.

Bohumil Petrášek, Karel Hudeček a Jiří Cais ho veřejně podporují. Jaroslava Martanová, zastupitelka odpovědná za územní plán, mlčí.

Spolu s 284 lidmi, kteří podepsali Námitku proti změně č. 2 Územního plánu města Vimperk, vyzýváme budoucí i současné zastupitele, aby ponechali Vodník v ochranné zóně, do které patří, a neschválili zvýšení výškových limitů na jeho území.

Nejde nám o žádnou soukromou válku s Martinem Paštikou, jak se to on snaží prezentovat. Jde o to, že je ohrožen přírodní a krajinný ráz údolí na Vodníku a v podstatě i jeden z pilířů demokracie. Pravidla mají platit pro všechny stejně a když má vedení města hotové posudky, které jsme zaplatili z veřejných, tedy našich společných peněz, má se jich držet.

K zachování regulativů na Vodníku vyzýváme i ty strany, hnutí a budoucí zastupitele, kteří mají v programu, že o Vodníku budou rozhodovat na základě doporučení odborníků a podle konkrétních projektů.

Za sebe mohu říct jen jednu věc. Sleduju Martina Paštiku i bývalé vedení města už dlouho a jsem ráda, že jsem nedopadla jako oni. Kdyby se mi někdy kvůli osobním zájmům a vazbám stalo, že mi bude jedno, co je pravda a nedala bych na posudky, které jsem z veřejných peněz zadala, někdo mi, prosím, důrazně připomeňte, co že se to se mnou stalo.

 

Věra Vávra,
občan Vimperka

 

SEA k nahlédnutí tady: http://ftp2.vimperk.cz/files/mesto/UP/Vimperk/201704/vimperk7.pdf

Citace z posouzení SEA pro ty, kdo nechtějí hledat (část textu zvýraznila VV):

"Také z hlediska ochrany krajinného rázu je vhodné omezit zastavitelnost této plochy. Jedná se o zalesněný svah, kdy v případě zastavění 85 % plochy by takto razantní změna části  zalesněného údolí mohla vést k negativnímu ovlivnění krajinného rázu místa. Z preventivních důvodů ochrany krajinného rázu je tedy hodné zastavitelnost plochy omezit na 20 % plochy. Stávající sportovně-rekreační areál má dostatek volných ploch pro umístění staveb s vhodnějším umístěním v krajině. Z hlediska ochrany krajinného rázu není také vhodné umisťovat ani do stávajícího sportovně-rekreačního areálu vyšší stavby, jak je navrženo Změnou č. 1 ÚP Vimperk, kdy je z platného ÚP navrženo pro OV Vodník zrušit stávající podmínku pro výškové využití území z max. 2 nadzemních podlaží + podkroví (max. 11 m) a ponechat i pro tuto plochu občanské vybavenosti výškovou hladinu max. 3 nadzemní podlaží (max. 15 m). V tomto případě by výškový limit 3 nadzemních podlaží platil jak pro nově vymezenou plochu OV 265, tak i pro celý stávající sportovně-rekreační areál na ploše OV Vodník. Z hlediska ochrany krajinného rázu by umístění takto vysokých staveb do území údolí a jeho okolí s různou terénní morfologií mohlo narušit stávající krajinný ráz místa. Z tohoto důvodu navrhuji, aby zůstal zachován stávající výškový regulativ tj. max. 2 nadzemní podlaží + podkroví (max. 11 m) ze strany nejvyššího terénu pro stávající OV Vodník a pro svažitý pozemek plochy OV 265 navrhuji tento regulativ ještě snížit na umístění stavby o max. 1 nadzemním podlaží. Koncepce krajiny se vlivem umístění této plochy výrazně nemění." (Hana Pešková, 2017)

Námitka spolku Vimpersko zde:

http://www.vimpersko.cz/index.php/vodnik/136-diky-284-z-vas-je-podana-namitka-ke-zmene-c-2-up-vimperk

 

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334