Známe přesná čísla, máme lepší vhled do potřeb lyžařů a biatlonistů a navrhujeme vytvoření výboru, který by se na projekt biatlonu podíval znovu. Protože je jasné, že ve Vimperku žijí i lidé, kteří by chtěli, aby do údolí na Vodníku nebyl proveden tak necitlivý zásah. A pak jsou tu i ti, kteří jsou přesvědčeni, že město by se mělo přednostně věnovat jiným prioritám - už tolikrát zmiňovaným ulicím a sídlišti.

Bilance včerejší odpolední debaty v kině je příznivá. Jako první je třeba zmínit, že se na ní sešlo hodně Vimperáků. Ukázalo se, že je otázka, co se má na Vodníku v budoucnosti dít, opravdu zajímá. Druhým nepopiratelným úspěchem je, že jsme konečně dostali jasnou informaci o tom, jak velký areál má na místě vyrůst. Teď už víme, že představitelé města plánují výstavbu maximalistické varianty biatlonového areálu. Ta skutečně obsahuje zpevněné cesty v lese, jeho kácení, několikapatrové zázemí pro techniku i sportovce, centrální asfaltový okruh v dolní části údolí a hlavně střelnici o 30 stavech, která se má zakousnout do jedné ze strání údolí.
Došlo i na první rozpočtově relevantní informaci. Obecná shoda je na tom, že maximální přípustná investice na vybudování celého areálu (všech etap) nepřesáhne 30 mil. bez DPH. Dosud známý rozpočet na 50 mil. Kč se tedy bude měnit.
Ohledně otázek, kolik bude město případně do areálu investovat, také konečně padla jasná slova. Na debatu dorazil Jiří Hamza, prezident České biatlonové unie, který uvedl, že město by mělo do budování areálu investovat 10 – 15 mil. Kč. Další prostředky by měly přijít z Ministertva školství a tělovýchovy a od kraje. Kdyby se nemělo podařit sehnat konečnou částku z těchto dvou zdrojů, Česká biatlonová unie je připravena na jeho vybudování přispět také.
Kromě toho, že lidé přišli a slyšeli jasná čísla, se při debatě ukázalo, že ve Vimperku jsou v tuhle chvíli skutečně dva silné názorové proudy. Slyšeli jsme, proč tento projekt podporují sportovci a rodiče dětí, které navštěvují Ski klub a biatlonový oddíl. Po večerejšku je také jasné, že vedení města spolu s naším gymnáziem předpokládá, že celý areál přitáhne zájem studentů sportovního gymnázia o obor biatlon. Pozice celého gymnázia, které trpí nedostatkem studentů, by se tak mohla v dlouhodobé perspektivě zlepšit.
Zároveň se ale také ukázalo, že vimperská veřejnost tyto informace o celém projektu dosud neměla. K debatě o tom, jestli tady celý areál v jeho navrhované podobě chceme, mělo dojít mnohem dříve a měly padat argumenty nejen ohledně výhod, které by tento projekt přinesl místnímu lyžařskému a biatlonovému oddílu, ale i ohledně radikálních změn, které by mělo údolí na Vodníku podstoupit. Krajinný zásah je totiž tak zásadní, že Krajský úřad při vyjadřování se k navrhované změně územního plánu rozhodl, že k projektu musí být vypracováno vyhodnocení vlivu koncepce tohoto projektu na životní prostředí (SEA). Tento proces staví celý projekt z hlediska možností realizace na začátek. Tím se potvrzuje, že zásah, ke kterému má v údolí u Vodníku dojít, skutečně podstatně promění podobu celé této oblasti a navždy ji změní.
Vyhodnocení, které se bude provádět, otevřelo časový prostor, který umožňuje společné hledání odpovědí na otázky, na které se v debatě nedostalo a které nebyly vyjasněny, i když jsou velmi důležité. Ukázalo se, že nikdo z přítomných neočekává finanční návratnost projektu. Jasně padlo, že tento projekt nebude vydělávat a nesmí skončit v minusu, nebo s dluhem. Zároveň nebyl učiněn žádný kvalifikovaný odhad nákladů provozu a údržby tohoto areálu. Také nebylo přesně řečeno, která z městských organizací by se o něj starala a jakou formou. Okrajově bylo řečeno, že by mohl být svěřen Městským službám, ale žádný jasný závěr nepadl.
Teď se dostáváme k závěrům celé debaty, které považujeme za nejzásadnější.V návaznosti na nedostatečnou informovanost nás všech ohledně biatlonu na Vodníku paní starostka slíbila, že město nás bude nadále o vývoji projeku průbežně informovat. Zároveň jsme byli schopni seznámit se s všemi stanovisky zúčastněných stran a je jasné, že na Vodníku musí být vytvořeny lepší podmínky pro zimní sporty. Výstavba areálu by ale neměla ohrozit ostatní projekty, které budeme muset ve Vimperku nutně zrealizovat, aby byly zlepšeny životní podmínky většiny z nás. A nakonec se ukázalo, že zásah na Vodníku se bude muset provést nejen tak, aby se vešel do 30 mil. Kč, ale aby bylo ve vztahu k přírodě nalezeno nejpokornější možné řešení.
Ze všech těchto důvodů navrhujeme, aby byl vytvořen výbor, který se bude projektem zabývat znovu. Projekt bude procházet procesem SEA, na ten bude nutné připravit podklady, takže se zdá, že čas a prostor tu je. Proto navrhujeme, aby v tomto výboru byli zastoupeni představitelé města, Ski klubu, biatlonistů, ochránců přírody, spolku Prostor a skupiny Vimpersko. Tento výbor by měl využívat externí expertní zdroje (odborníky zvenku) a podívat se na situaci znovu a čerstvýma očima. Jeho cílem by bylo jasně formulovat požadavky a rizika, které budou odrážet více pohledů na věc a respektovat zájmy všech stran. Závěry tohoto výboru by byly předávány veřejnosti i zastupitelstvu a měly by být zapracovány do další dokumentace, kterou bude ze strany města potřeba k projektu vytvořit. Cílem práce výboru by bylo podílet se na řešení, se kterým bude moci většina obyvatel Vimperka souhlasit.
Tento návrh jsme předložili paní starostce, která vyzvala všechny posluchače v sále, tedy i nás, abychom se na ní v tomto ohledu obraceli. Závěrem celé debaty pro nás je, že biatlonový areál musí být plánován s ohledem na život všech obyvatel města. Proto považujeme za zásadní tato východiska:
Vimperští lyžaři a biatlonisté jsou v situaci, kdy potřebují vytvořit na Vodníku solidní zázemí pro tréninky, především malých členů Ski klubu a mladých studentů gymnaziální sportovky. Tato jejich potřeba je legitimní a shodou okolností se protíná se zájmem České biatlonové unie vybudovat na jihu Čech biatlonové centrum, které by odpovídalo standardům Mezinárodní biatlonové unie. Z ekonomického hlediska by tedy byla škoda této souhry nevyužít. Jednoduše řečeno, město by na Vodníku investovalo tak jako tak. S pomocí biatlonové unie bude moci investovat víc a vytvořit větší areál.
Za druhé je nutné oprostit se pouze od sportovního pohledu na věc a vidět, že Vimperk má před sebou úkoly, kterým se prostě nemůže vyhnout – Májovku, sídliště, bazén a další. To jsou projekty, které ovlivní život většiny obyvatel Vimperka, nejen sportovců, a z toho důvodu by měly by mít u vedení města jednoznačnou prioritu. Paní starostka uvedla, že s rekonstrukcí Májovky se začne příští rok. Vyjádřila i určitou naději, že by se mohlo začít také na sídlišti. Ve Vimperku je velká část lidí, které zajímá, kam pokročíme právě ohledně těchto věcí a na Vodníku jim tolik nezáleží.
A nakonec nesmíme zapomínat ani na tu část spoluobčanů, kteří mají Vodník rádi takový, jaký je teď a přejí si především zachovat přírodní ráz této části našeho města. Zároveň ale nerozporují jeho sportovní využití. Jak už jsme zmínili, je tedy nutné nalézt takové řešení, které bude ve vztahu k přírodě co nejpokornější.

Tady jsou otázky, které pořád zůstávají nezodpovězeny a na které je třeba mít odpovědi.

 

Opravdu je nutné údolí na Vodníku zasypat a postavit střelnici o 30 stavech? 
Celkově se úrověň terénu za kládou zvedne oproti současnému stavu o 4 metry do výšky. Z levé stráně údolí (té u nemocnice) se vytěží 3750 tater zeminy a ta se použije k zarovnání údolí, dalších 2800 tater se doveze. Dojde k vykácení lesů na levé i pravé straně údolí. V lese směrem ke kasárnám budou 6 metrů široké tratě na běhání na lyžích a z protější stráně se stane tribuna pro diváky. Mezi nimi, na nejnižším bodě zmizelého údolí, bude 70 metrů široká střelnice. Až tento areál vyroste, budeoplocený, nebo tam bude mít veřejnost volný přístup?
Jaké budou náklady na provoz areálu a kdo ho bude udržovat?
Areál jednoznačně zvýší mandatorní (povinné) výdaje města. Na prezentaci bylo ukázáno, jak jsme v minulých letech investovali do zimního stadionu více než 50 mil. korun na jeho opravy a udržení ho v provozu schopném stavu. Množství asfaltových cest, sítě potrubí na zavlažování, čerpací stanice a veřejné osvětlení v biatlonovém areálu budou jistě potřebovat významné částky na údržbu. Ještě nejsou ani známy náklady na jednu zimní sezónu. Všechny tyto výdaje budou muset být vyčísleny a měli bychom vědět, kdo je bude platit, než se do výstavby pustíme. 
Žijeme v době klimatické změny. Co budeme s areálem dělat, kdyby udeřila sucha?
Podle kvalifikovaného odhadu se za jednu zimní sezónu použije na zasněžování 75.000.000 litrů vody. To je objem dvou nádrží Vodníka a ještě 2x té, co se tam má postavit. V potoce by měl být udržen minimální průtok vody, aby v něm mohl fungovat živý ekosystém a nezačal vymírat. U podobných typů projektů se stává, že často není z jakýchkoli důvodů není zachování minimálního průtoku dodržováno. Když by byly závody, bylo třeba sněžit víc než obvykle a bylo málo vody, budeme se chtít ohlížet na to, kolik jí zrovna v potoce zbývá? A ohledně vody ještě jedna lokální a parktickí otázka. V Hrabicích je jí už teď málo a místní obyvatelé mají strach, že se to ještě zhorší. Dokážeme jim na jejich otázku odpovědět?   
Jak docházelo ke změnám územního plánu a proč nemáme 2 varianty řešení stavby? 
Záměr postavit biatlonový areál mění jak kapacity a rozsah, tak i technologie celého areálu. Jedná se o sportoviště, které bude větší než 1 hektar. Navrhované změny i rozsah území, na kterých budou provedeny, jsou tak významné, že podle zákona má být na tak velký projekt, jako je tento, zpracována dokumentace na změnu územního plánu. Probíhá od prosince 2015 a nyní se vzhledem k významným zásahům do údolí a lesů bude provádět vyhodnocení vlivu této koncepce areálu na životní prostředí (SEA). 
Nyní už víme, že studie proveditelnosti na celý areál je hotová od prosince 2015. 7. 12. 2015 prochází zastupitelstvem suché Usnesení č. 222: "Zastupitelstvo města, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodlo pořídit změnu č. 1 Územního plánu Vimperk (dále jen "změna č. 1"). Zastupitelstvo města Vimperk ukládá radě města a odboru výstavby a územního plánování zajistit řádný průběh veřejné zakázky pro výběr projektanta změny č. 1." Na zastupitelstvu se jen vágně hovořilo o tom, že musíme odsouhlasit změnu územního plánu, abychom mohli celý areál rozvíjet. Nejpozději v této chvíli měli být zastupitelé a veřejnost s celou prováděcí studií seznámeni. Hlasování vypadalo takto: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Zdeněk Kutil, Iveta Preslová). 
Nyní máme plnou verzi návrhu zadání změny územního plánu. Je hotová v únoru 2016. Už teď je jasné, že mapky, které jsou uveřejněny v tomto zadání změny územního plánu, jsou shodné s plánky na 6 m široké tratě a vykácený les, které jsou zakresleny i ve studii proveditelnosti bitalonového areálu. 
Je květen 2016 a zastupitelstvo dvěma větami schvaluje zadání změny územního plánu. Zastupitelé 2. 5. 2016 na svém zasedání jednohlasně schvalují další Usnesení č. 280: "Zastupitelstvo města, na základě § 47 odst. 5 zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zadání změny č. 1 Územního plánu Vimperk." Hlasování: 16 pro. Zastupitelé jednohlasně odhlasovali zásadní změnu, aniž by měli možnost celou ověřovací studii, která v té době už existovala.
Co následuje? Studie proveditelnosti byla zastupitelům předložena až v srpnu 2016 a to na pracovním zastupitelstvu. Nedostávájí do rukou žádné analýzy finanční návratnosti projektu, žádné porovnání předností a slabin celého projektu. Zároveň dosud nemáme žádnou analýzu nákladů údržby a provozu.
Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334