Na posledním zastupitelstvu se mimo jiné probíral pronájem chatek na Vodníku. Ponechám stranou, že podle mého názoru by Město mělo mít jasně zpracovanou vizi celého areálu a až potom hledat provozovatele a investory. Místo toho se vydalo cestou volné soutěže, bez přesnějších specifikací a představ zřejmě v očekávání ušetření peněz za vlastní architektonické zpracování.

Dalším zarážejícím aspektem je fakt, že asi zatím nejdelší a nejvýraznější diskuse nového vedení probíhá kvůli podobě chatek na Vodníku, jako bychom neměli v době pandemie jiné důležitější problémy, např. uvolnění pozemků k výstavbě a zabránění dalšího odchodu zájemců o bydlení do jiných měst. Nu což, je to v jeho moci a názor na priority města může být různý.

30. července proběhlo další veřejné projednání druhé změny vimperského územního plánu a jeho tématem byl především Vodník. Od počátku jsme se snažili, aby tady nemohla stát vysoká stavba nového hotelu. Kdo se o věc zajímá, ví, že zvýšení staveb z 11 na 13 m neprošlo napoprvé přes Krajský úřad a představitelé našeho města po té udělali nestandardně vše pro to, aby zájem soukromého majitele pozemků zvítězil.
Na dalším jednání s představiteli Krajského úřady dohodli, že hotel vysoký přes 12 m na Vodníku přece jen vyroste. Je to možné, protože se zavázali, že na zbytku údolí nevyrostou stavby, které by svou výškou přesahovaly 7 m.
Jestli s tímto stanoviskem nesouhlasíte, můžete podepsat námitku ke změně územního plánu. Archy na podpisy a plné znění námitky najdete v trafice Camélie, kde je to otevřeno v neděli v době 8.00 - 12.00 a v pondělí od 6.30 - 17.30, nebo na baru v Cihelně, tam je otevřeno mezi 16.00 - 23.00. Čas na podání námitky vyprší v úterý, proto Vás prosíme, abyste své podpisy připojili v neděli 4. 8. nebo v pondělí 5. 8.  Děkujeme!

Stavitel budoucího hotelu nebo penzionu hledal společnost, která mu v rekordně krátkém čase vypracuje posudek povolující vysoké stavby na Vodníku. Obrátil se mimo jiné na respektovanou společnost Löw a spol., která ho odmítla s tím, že souhlasí se stanoviskem AOPK.
Jejich rozšířené stanovisko na to, co se na Vodníku chystá, najdete níže.

Vysoké stavby na Vodníku nedoporučuje SEA, kterou nechalo vypracovat město. Nedoporučuje je žádný z odborníků, na které jsme se obrátili. Negativní stanovisko vydal Krajský úřad i AOPK. Přesto dali zastupitelé možnost stavebníkovi, aby si nechal vypracovat posouzení, které prokáže opak.
Víme jistě, že byl odmítnut minimálně jednou respektovanou kanceláří. Nakonec nechal udělat posudek firmu, která vypracovala posudek na zastavění Zhůří, plavební kanál Odra - Labe - Dunaj prosazovaný mnoho let a naprosto nereálný.
Přesto všechno naši zastupitelé hlasují jako jeden muž pro soukromý záměr a nedokáží vysvětlit, k čemu potřebujeme na Vodníku 13 metrové stavby. 

Ještě jedna vtipná momentka přímo od stolu ze zasedání zastupitelstva. Stavebník předložil posudek na konkrétní záměr, který vůbec neobsahuje dimenze zamýšlené stavby. Stavebník tvrdí, že to je 12,1 metru, autor posudku tvrdí, že jde o 13 metrů. :D

Stanoviska Mgr. Ing. Pravce a společnosti Löw jsou níže. 

Tady jsou dvě vyjádření, která celou debatu o možné výšce staveb na Vodníku odstartovala. 
Zajímavé je, že představitel Odboru výstavby a územního plánování ještě v létě roku 2018 na veřejném projednání druhé změny územního plánu tvrdili, že vyjádření odborníků z Krajského úřadu respektují a nebudou ho rozporovat. Stačilo několik měsíců, jeden soukromý záměr a všechno je jinak.
Obě vyjádření otevřete po kliknutí do celého článku.

Zastupitelé nakonec na zastupitelstvu 8. 4. 2019 nehlasovali o tom, že schvalují vyvolání dohodovacího řízení s Krajským úřadem a schválili doporučení zahájit smírčí jednání. Proč to změnili? Díky dopisu, který jsme jim před zasedáním zastupitelstva zaslali a který jim jasně vysvětloval, proč by bylo jejich jednání, kdyby toto usnesení schválili, protizákonné.
Dopis najdete po rozkliknutí článku.

Odbor ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu a Agentura pro ochranu přírody a krajiny zatrhly na Vodníku stavby vyšší než 11 metrů.

To je velké vítězství pro všechny Vimperáky, kteří mají Vodník a přírodu kolem Vimperka rádi. A jde o velké vítězství i pro ty z nás, kdo chtějí věřit tomu, že zákony platí pro všechny stejně.

Ve zprávě Agentury pro ochranu přírody a krajiny se o plánované výstavbě hotelu na Vodníku doslova říká: „jednoznačně doporučujeme ponechat výškový limit zástavby pro OV Vodník 2 NP a podkroví o maximální výšce 11 m. Avšak i u této výškové hladiny lze předpokládat u nové výstavby střet s některými charakteristikami dochovaného krajinného rázu, a proto je i v takovém případě nezbytné konkrétní projektové řešení vždy ještě vyhodnotit samostatně z hlediska ustanovení § 12 zákona. Každé další zvýšení výškové hladiny navrhované zástavby občanské vybavenosti by dle našeho názoru zcela nepochybně dochovaný krajinný ráz místa negativně ovlivnilo. Došlo by zejména k narušení estetických znaků a harmonického měřítka lokality, ale i k narušení kulturně - historické charakteristiky dotčeného krajinného prostoru, neboť navrhovaná výšková hladina zástavby je vůči stávajícímu prostředí a objektům značně naddimenzovaná a nepatřičná.“

Na základě tohoto vyhodnocení vydal příslušný odbor Krajského úřadu negativní stanovisko k námitce investora hotelu na Vodníku.

Výslovně uvádí: „Vyhovění námitce č. 1 dle předloženého návrhu rozhodnutí o ní, představující navýšení výškové hladiny zástavby v ploše OV v areálu Vodník ze současných 11 m na požadovaných 13 m, je v rozporu s ochranou krajinného rázu na dané lokalitě.“
Ve vyjádření úřadu také stojí: „Vzhledem k výše uvedeným okolnostem zdejší orgán ochrany přírody s navrhovaným rozhodnutím o námitce č. 1, uplatněné k návrhu změny č. 2 územního plánu Vimperk, nesouhlasí, protože by mohlo dojít k narušení či dotčení zákonem chráněných zájmů v ochraně přírody.“

Minulý pátek jsem spěchala od doktora z Prahy rovnou na Vodník. Opět se tam jednalo o změně územního plánu, která má povolit stavět výš na celých plochách, které mají v územním plánu oranžovou barvu a nesou jméno OV – Vodník. To znamená plochy občanské vybavenosti Vodník.

Vlastník reastaurace na Vodníku, Martin Paštika, tady chce stavět penzion, zasedací halu a celé to propojit se současnou restaurací. A nestačí mu vyhnat stavbu 11 m do výšky. 

Žádá o změnu výškového limitu, aby mohl stavět „jen“ o metr a něco nad tento limit. Hrozně se rozčiluje a zdlouhavě popisuje, jak jsme špatní, když mu v tom chceme zabránit.

Tak za prvé. Nechceme mu zabránit v jeho stavbě. Chceme, aby se držel povolených výškových limitů a neusiloval o jejich změnu. Vždyť se jedná, jak sám říká, jen asi o 1,5 m. Stavbu může naplánovat jinak. Proč by to měl dělat?

Územní plán Vimperka má nejrůznější problémy. Jeden z nich je ten, že v navrhované změně územního plánu je poprvé graficky vyznačena ochranná zóna, která zahrnuje zastavěnou část města kolem památkové zóny a také plochy občanské vybavenosti na Vodníku. Zároveň je ale Vodník z této zóny v textové části územního plánu okamžitě výjimán, i když jde o území, které je z mnoha hledisek cenné a za ochranu jednoznačně stojí. 
Děkujeme všem z vás, kteří si tuto skutečnost uvědomují a od pátka do úterka nás 284 podpisy podpořili. Dali jste tak Vimpersku pravomoc, abychom mohli podat námitku proti této změně územního plánu, která se vlastně vůbec Vodníka týkat neměla a přesto se do ní dostal. 

Po nedávném zastavení Návrhu změny č. 1 Územního plánu, která umožňovala povolit výstavbu v údolí Vodníku, tu máme další pokus toto zamítnutí prolomit. A opět k tomu dochází bez diskuze se zastupiteli nebo s veřejností.

Do návrhu Změny č. 2 Územního plánu se nám, pod zdánlivě nevinným bodem “Zákres hranice zóny architektonicky, urbanisticky a kulturně cenných ploch“ přidáním výjimek opět vloudila, neznámo jak, možnost předem nedefinované výstavby na Vodníku. Taková možnost nebyla iniciována vedením města, ani nevzešla z diskuse zastupitelů. V důsledku toho jsou už patrné snahy o prolomení výškových limitů staveb na Vodníku, zatím na 13m (pro ilustraci asi jako malý panelák se střechou).

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334