Když bude Změna ÚP č. 1 pořizovaná kvůli biatlonu postupovat dál, přijde pan Horejš o většinu hodnoty svého pozemku. Má z něj být parkoviště právě pro biatlonový areál. Se svolením pana Horejše zveřejňujeme dopis, který zaslal před necelými dvěma týdny zastupitelům.

26. 04. 2017

Vyjádření ke změně č. 1 ÚP Vimperk a Územní studii Na Kalvárii

předkládané Zastupitelstvu města Vimperk k jeho zasedání, které se bude konat 15. 5. 2017,

předkladatel Jiří Horejš 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

dovolte mi, abych vás seznámil s postupem Města Vimperk v souvislosti se změnou ÚP č. 1. a s ní související Územní studií Na Kalvárii, které se přímo dotýkají pozemků p.č. 1817/4, 1817/5 1817/9, v k.ú. Vimperk, které jsou v mém vlastnictví a ve vlastnictví mého strýceJosefa Stuchlíka.

Dne 2. 12. 2016 byla zveřejněna na webových stránkách města Vimperk územní studie Na Kalvárii. Dále byl dne 25. 4. 2017 na úřední desce zveřejněn Návrh změny č. 1 ÚP Vimperk. Chystanou změnou územního plánu, pro níž je Územní studie Na Kalvárii podkladem, dojde k významnému snížení ceny našeho pozemku. Jeho hodnota, kterou podle současného územního plánu má, se tedy sníží radikálním způsobem.

Zásadní je, že toto se děje na základě vůle Města Vimperk a jeho radních, kteří vykonávali svou funkci od roku 2014 do letošního dubna. Plocha našeho pozemku je podle studie, kterou zadali, přeřazena ze smíšené obytné na plochu veřejná zeleň a parkovací plocha. Obvyklá cena pozemku na ploše obytné smíšené je podstatně vyšší než cena pozemku určeného pro parkoviště a veřejnou zeleň. Stane-li se náš pozemek veřejnou zelení aplochou k parkování, bude mít radikálně nižší hodnotu než má v současnosti. Jak už bylo řečeno, chystanou změnou územního plánu dojde k radikálnímu znehodnocení našich pozemků, tzn. významnému zásahu do našich vlastnických práv.

Alarmující je, že podle Územní studie Kalvárie není nutné, aby parkoviště a zeleň byla právě na našich pozemcích. Na řešeném území je dost místa, aby mohly být pro plochy zeleně a parkoviště využity pozemky v majetku města. Tento postup ale zvolen nebyl a na plochách patřících městu byly zakresleny stavební parcely, které se budou prodávat právě za cenu zastavitelných, obytných pozemků. Město Vimperk tedy na jedné straně zhodnocuje své pozemky a náš pozemek na straně druhé znehodnocuje. Místo aby ubíralo sobě, ubírá nám – soukromým vlastníkům.

Toto se děje za situace, kdy s námi chystanou změnu nikdo z vedení města dopředu neprojednal. Zároveň je patrné, že změna souvisí s připravovanou výstavbou biatlonového areálu na Vodníku, protože v materiálech posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA), který musel být k tomuto areálu zpracován, i v samotném Návrhu změny č. 1 ÚP, figuruje náš pozemek právě jako parkoviště tohoto areálu. Územní studie Na Kalvárii a navrhovaná změna ÚP pro sportovně – rekreační areál Vodník spolu tedy úzce souvisejí. Skutečnost, že náš pozemek má tomuto areálu sloužit jako parkoviště, nám nikdo nesdělil.

Tento způsob jednání považujeme za krajně nevhodný hlavně proto, že představitelé města i představitelé Ski klubu Šumava se s námi osobně znají a už s námi jednali. Poprvé to bylo v roce 2008, kdy jsme na návrh vedení Města a Ski klubu Šumava, konkrétně pana Hudečka, přistoupili na směnu našeho pozemku u dnešního asfaltového oválu za parcelu, kterou vlastníme dnes. Podruhé za námi přišel pan Petrášek v roce 2016, abychom s Městem směnili pruh svého pozemku u Hřbitovní ulice, aby na ní mohl být vybudován chodník. Obě směny jsme považovali za rozumné a pro Ski klub Šumava i město potřebné, a proto jsme na ně přistoupili. Když od nás město něco potřebovalo, vždy si k nám tehdy cestu našlo. Jakmile ale potřebovalo s našimi pozemky nakládat způsobem, který je pro nás očividně nevýhodný, nekontaktoval nás nikdo. Tímto jednáním vedení města jsme velmi zklamáni.

Vzniklou situaci jsme tedy konzultovali s právními zástupci a zjistili jsme, že když na našem pozemku nebude žádná plocha smíšená-obytná, postupuje Územní studie Kalvárie nad rámec platného územního plánu, a to jako dokument podřízený územnímu plánu nemůže.

Zároveň se cítíme být poškozeni tím, že se z našeho pozemku má stát parkoviště pro areál, o jehož plánování nás nikdo neinformoval a ani nezjišťoval, jestli s využitím našeho pozemku jako parkoviště pro tento areál vůbec souhlasíme. Pozemek jsme chtěli v budoucnu využít jako stavební parcelu, a proto s jeho využitím v podobě parkoviště zásadně nesouhlasíme.

Žádáme tedy zastupitele, aby vzali na vědomí znevýhodněnou situaci, do které jsme se dostali čistě z vůle a jednáním představitelů Města Vimperk a pro změnu č. 1 Územního plánu Vimperk v té podobě, v jaké je navržena, z tohoto důvodu v budoucnu nehlasovali. Město přece nemůže navrhovat územní studie a změny územního plánu tak, aby sebe obohacovalo na úkor soukromých vlastníků pozemků. Kdybyste se vy jako zastupitelé rozhodli pro změnu č. 1. ÚP Vimperk hlasovat, tak tímto svým jednáním vyjádříte svůj souhlas s obohacením města na úkor mé osoby a znehodnocením mého majetku. Dále pak takovýmto hlasováním znemožníte naplnění mého záměru využít své pozemky pro stavbu rodinného domu, přesto že v minulém územním plánu jste mi tuto možnost svým hlasováním stvrdili. Doufáme, že k tomu nedojde a vy, zastupitelé, se nás zastanete. 

Dále žádáme, aby bylo do zápisu ze zasedání zastupitelstva města Vimperk uvedeno, že zastupitelstvo bere toto naše vyjádření na vědomí a bylo s ním seznámeno.

Nakonec považujeme za nutné zastupitelstvu Města Vimperk oznámit, že podnikneme všechny kroky nezbytné k tomu, aby Změna č. 1 územního plánu Vimperk v této své podobě, která poškozuje naše vlastnická práva, nebyla schválena.

Děkujeme vám za podporu v naší věci.

S pozdravem

Jiří Horejš

 

Přílohy:

Kopie dokumentů dokládající popisované směny pozemků
Obrazová část Územní studie Kalvárie s naším pozemkem označeným jako zeleň a parkoviště
Hlavní výkres Změny č. 1 Územního plánu Vimperk
Příslušný výsek platného ÚP Vimperk s naším pozemkem a jeho plochou jako smíšenou-obytnou

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334