Na posledním zasedání Zastupitelstva města Vimperk mne pan Paštika vyzval k veřejným odpovědím na otázky týkající se udělení  Ceny za statečnost spolku Vimpersko Nadačním Fondem proti korupci. Především ho zaujala definice Klientelismu v mém krátkém článku ve Vimperských novinách č.1/2020, který byl ale bohužel zveřejněn nekompletně a dále vztah pojmů Korupce a Střet zájmů k aktivitám pana místostarosty Caise a jeho firmy IT-Profi, které vyvstaly z diskuse na zastupitelstvu.

Pojmy korupce, klientelismus a střet zájmů spolu úzce souvisí.

Korupce (definice Frank Bolt) = korupci je možné chápat jako vztah mezi subjekty, jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody.

Klientelismus ( Frank Bolt, Michal Klíma) = permanentně se rozšiřující systém více či méně skrytých vazeb a kontaktů především mezi světem politiky a byznysu. Politici svým vlivem garantují úspěšnou realizaci celé škály transakcí, služeb a protislužeb.

Střet zájmů ( definice dle zákona č.238/1992 Sb, dnes už neplatí, nahrazen zákonem č.159/2006 Sb)  = střetem veřejného zájmu s osobním se rozumí takové jednání  popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.      

Tyto pojmy ve vztahu k Vimperku a k poznámce v mém článku:

Klientelismus ve Vimperku = vztah města, sportovního klubu a podnikatele.

Celá situace na Vodníku od roku 2015-2016 se vyvíjí poněkud nestandardně, nepřehledně a netransparentně. Město zadalo vypracování  ověřovací studie na změnu velkého prostoru na Vodníku, navíc v biokoridoru, bez vědomí zastupitelů i veřejnosti za 298 870 Kč. Mezi tím iniciovalo změnu Územního plánu č. 1 ve smyslu výstavby na velkém území této lokality bez jakékoli diskuse a osvětlení těchto kroků, schovaných do nic neříkajícího „rozšíření rozvoje areálu Vodník“. Jen velmi detailní prostudování odhalilo, jak velké změny se chystají, včetně možnosti výstavby až 13 m vysokých staveb hluboko v údolí. Po diskusích probíhajících až v konečných fázích schvalovacího procesu Změny ÚP Č. 1, připomínkách spolku Vimpersko i Krajského úřadu se změna územního plánu v roce 2017 zastavila.(Bylo přitom utraceno dalších více než 100 000 Kč za různé studie a za posudek SEA, který mimo jiné varoval před změnami zastavitelnosti a výškových limitů.)

V roce 2019 se pokračovalo v dalším nestandardním postupu, tentokrát v intenzivní podpoře soukromé osoby, p. Paštiky na změny v zastavitelnosti a výškových limitů na OV Vodník kvůli výstavbě soukromého hotelu a to i přes původní negativní stanovisko Krajského úřadu a závěrům posouzení SEA. Nikdy nikomu vedení Města, jak samo jeho vedení potvrdilo, takto nepomáhalo.

V roce 2020 znovu zasahuje změna ÚP pozemky na Vodníku, tentokrát zmenšuje probíhající biokoridor a není úplně jasné, jak to bude s biokoridorem do budoucna. Ze slov pana Kotála (vedoucí odboru životního prostředí) na posledním zastupitelstvu je možné dovodit budoucí změny a eventuelní zrušení tohoto chráněného území. Bude tak snadnější řešit povolení výstavby v této lokalitě.

A vracíme se opět na začátek.

MĚSTO (člen Rady města 2014-2017 p. Hudeček, vedoucí Ski klubu, v současnost člen Rady města p. Samek, člen Ski klubu) – PODNIKATEL p. Paštika (majitel pozemku sousedícího s plánovaným biatlonovým areálem, majitel vodní nádrže, na které je závislé zasněžování stávajícího i budoucího sportovního areálu a zároveň soukromá osoba potřebující souhlas Města se změnou ÚP na jeho pozemcích) – SPORTOVNÍ KLUB  Ski klub, zájem na megalomanském projektu biatlonového areálu (pochopitelné, bohužel odmítal jakoukoli diskusi o menším než mega areálu), závislost na povolení čerpání vody na zasněžování ze soukromé nádrže pana Paštiky .

Jen pro připomenutí  ještě jiné bonusy pana Paštiky – opravení obecní komunikace k jeho pozemku (přispěl na osvětlení, které ovšem za celoroční svícení 13 lamp platí město  - máme jiné, více frekventované lokality, kde není lampa ani jedna), přednostní vybudování kanalizace v této lokalitě mu umožnilo napojení jeho objektu a získání stavebního povolení pro stavbu hotelu (peníze nebyly v rozpočtu, přesunuty z plánovaného budování kanalizace na Zámku, kde lidé trvale žijí) a konečně citované právo stavby obecního parkoviště (právo stavby je na 30 let, myslím že je dědičné a bez této skutečnosti by výstavba hotelu byla také složitější. Vzhled přírodního charakteru stanovil stavební úřad, nikoli sám stavebník, po nepovolené navážce asfaltové drti, která z pozemku pronajatého panem Paštikou byla na náklady města odvezena.)

Z mého pohledu se zde jedná o klientelismus, pan Samek toto spojení nazval, stejně jako před tím pan Cais, na zasedání zastupitelstva "synergií  města, sportovního klubu a podnikatele".

V současnosti byl představen záměr Města na vybudování sportovně-rekreačního areálu, který je pro toto území vhodnější a je ze strany Města deklarována snaha o přírodnější sportovní  areál.

KORUPCE A STŘET ZÁJMŮ ve vztahu k bývalému místostarostovi p. Caisovi

Nemohu jednání pana Caise označit jako korupční, protože nemohu doložit, z jakého důvodu mu byla smluvně poskytnuta výhoda před ostatními účastníky podnikání v daném místě a oboru. Žádný jiný podnikatel neměl možnost neplatit žádný nájem za pronajatý městský prostor a zároveň nikdo neměl možnost vytvoření jakéhosi monopolu na IT služby na sídlišti Míru.

Každopádně v momentě jeho vstupu do politiky a veřejné správy se tento fakt stal  STŘETEM ZÁJMŮ, který vedení města vědomě tolerovalo a dokonce označovalo šikovností podnikatele. Navíc díky tomu mohlo dojít i finančním ztrátám, protože firma IT Profi poskytovala internet do škol za úplatu, přesto že vedení města vědělo o možnosti jiné firmy, která toto nabízela pro školy i úřad města bezplatně. Šetřením Kontrolního výboru bylo zjištěno, že vedení města o této možnosti školy ani oficiálně neinformovalo.

Pan Cais byl ze své funkce v r. 2017 odvolán, smlouvy byly snad narovnány. Sám odstoupil ze zastupitelstva v roce 2019.

Role skupiny Vimpersko ve všech kauzách je pouze občanská snaha o upozorňování na netransparentní, nesrozumitelné a v některých případech nemorální kroky vedení Města. Za tuto snahu, která mu přinesla i osobní napadání a urážky a dokonce i trestní oznámení, které se ale ukázalo být neopodstatněné, bylo nominováno a oceněno Cenou za statečnost Nadačním Fondem proti korupci. Za toto ocenění jsem moc ráda a vnímám ho jako povzbuzení veřejnosti  upozorňovat na nepravosti ve veřejné správě.

Jsem ráda, že  jsem měla možnost účastnit se jako radní vedení města a získat tak zkušenost, že jde věci dělat transparentně, čistě, s vědomím  veřejnosti a ku prospěchu města a lidí v něm.

V případě současného vedení je tato snaha také již patrná, tak snad nás nepřekvapí nějakým dalším "vizionářským počinem".

Pokud není odpověď pro pana Paštiku dostatečná, ráda upřesním, jen bych k tomu vybrala jinou platformu než je Zasedání zastupitelstva, pokud toto není v programu. Myslím, že stále opakovat už několikrát řečené není úplně smyslem zasedání. Měli bychom řešit palčivější otázky města, jako na přiklad bydlení a snahu o neodcházení lidí z našeho města.

Šárka Janásková,
zastupitelka za Město lidem a členka spolku Vimpersko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334